🚀 Chi tiết khóa học

GetIns

Xử lý dữ liệu (Database)

LỘ TRÌNH HỌC KHOÁ DATABASE

???? Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
- Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu
- Làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu mySQL

???? Lập trình back-end cơ bản với PHP
- Tìm hiểu ngôn ngữ PHP: Cấu trúc, tập lệnh
- Kết nối PHP với mySQL
- Thực hành quản lý dữ liệu về một đối tượng

???? Điều khiển, giám sát hệ thống thông minh qua Internet
- Kết nối module ESP8266 lên Internet
- Phương thức get và post trong PHP
- Đăng ký, cài đặt hosting và upload web lên online
- Thực hành: điều khiển thiết bị qua Internet

Đăng kí học ngay

BLACKFRIDAY - QUÀ TẶNG NGẤT NGÂY

© 2019 - Get Ins - Hệ Sinh Thái Học Tập Công Nghệ 4.0