🚀 Chi tiết khóa học

GetIns

Tư duy lập trình (Python)

 ▶️ Hello world (1 buổi) 

✔️ Hướng dẫn cài đặt Python, IDE

✔️ Lệnh print

✔️ Khai báo và sử dụng biến

✔️ Biểu thức, các phép toán cơ bản

✔️ Các kiểu dữ liệu cơ bản: số nguyên, số thực, boolean, xâu

✔️ Nhập dữ liệu từ bàn phím bằng input

 ▶️Cấu trúc rẽ nhánh ( 0.5 buổi) 

✔️ Biểu thức điều kiện, hàm bool()

✔️ if elif else

 ▶️Cấu trúc lặp (1.5 buổi) 

✔️ range

✔️ for

✔️ while

Bài 4. List ( 1.5 buổi)

✔️ list, string

✔️ Dùng for duyệt qua list

✔️ Slice

✔️ Các phép toán, phương thức cơ bản

✔️ Mảng 2 chiều

Bài 5. Đọc, ghi file (0.5 buổi)

Bài 6. Numpy, Matplot (1 buổi)

✔️ Cài đặt, sử dụng numpy, matplot

Bài 7. Machine learning, Scikit-learn (1 buổi)

✔️ Giới thiệu về machine learning

✔️ Linear Regession

✔️ Phân lớp

Đăng kí học ngay

© 2019 - Get Ins - Hệ Sinh Thái Học Tập Công Nghệ 4.0