🚀 Chi tiết khóa học

GetIns

Thiết kế kỹ thuật

Lộ trình học thiết kế Solidworks

      ▶️Làm quen với phần mềm thiết kế Solidworks

✔️  Giới thiệu về thiết kế kỹ thuật 3D

✔️  Một số phần mềm thiết kế kỹ thuật thường dùng

✔️ Các bước thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh

      ▶️ Thiết kế trên môi trường Sketching

✔️Học cách sử dụng cac công cụ trên môi trường Sketching

✔️ Các ràng buộc trên môi trường Sketching

✔️ Thực hành thiết kế 2D trên môi trường Sketching

      ▶️ Thiết kế trên môi trường Part Design

✔️ Học cách sử dụng các công cụ trên môi trường Part Design

✔️ Thực hành thiết kế 3D 1 chi tiết trên môi trường Part Design

      ▶️ Thiết kế trên môi trường Assembly

✔️  Học các ràng buộc khi lắp ghép sản phẩm

✔️Thực hành lắp ghép sản phẩm

      ▶️ Tạo và xuất bản vẽ

✔️Cách tạo và thực hành xuất bản vẽ trên phần mềm Solidworks

Đăng kí học ngay

BLACKFRIDAY - QUÀ TẶNG NGẤT NGÂY

© 2019 - Get Ins - Hệ Sinh Thái Học Tập Công Nghệ 4.0