Chi tiết bài viết

GetIns

Webpack series (ep3) - code splitting - chia code trong webpack

Code splitting là gì?

Code splitting có thể là một trong những feature thuyết phục nhất của Webpack, nó cho phép chúng ta chia nhỏ code ra nhiều bundle nhỏ hơn, những cái mà chúng ta có thể tải khi cần hoặc để tải song song. Nó thường được sử dụng để tạo ra những bundle code nhỏ hơn cũng như quản lý vấn đề ưu tiên tải tài nguyên, caí nào tải trước, cái nào tải sau, cái nào tải sau cái nào. Nếu sử dụng đúng cách nó có thể tác động lớn đến tốc độ và thời gian tải.

Có 3 cách tiếp cận để split code hiện tại:

 • Entry point: Phân chia thủ công bằng cách cấu hình file entry, file để bắt đầu chạy ứng dụng và từ đó webpack hoạt động
 • Prevent duplication (ở webpack 4.0 là splitChunks): Sử dụng CommonsChunkPlugin để xóa những bundle trùng lắp và split ra các chunks, hiểu nôm na plugin này sẽ giúp loại bỏ việc split ra 2 hoặc nhiều hơn các bundle khác nhau.
 • Dynamic Imports: Chia code thông qua các function được gọi trong các modules.

Entry point

Đây là cách đơn giản nhất, trực quan về cách phân chia code. Chúng ta chỉ cần chỉ rõ ra các entries và webpack sẽ dựa vào đó và tạo ra các bundle tương ứng. Mặc dù vậy cách này khá thủ công và cũng tiềm ẩn những rủi ro không hay mà chúng sẽ gặp phải, giờ chúng ta thử cài đặt nào. 

Giả sử máy chúng ta chưa hề cái webpack từ trước nhé.

  mkdir wp-demo
  cd wp-demo
  npm init -y
  npm install webpack -g
  npm i webpack-cli -g
  npm i lodash
  npm i html-webpack-plugin

npm i là short command của npm install
-g là install global

Project

wp-demo
  |- package.json
  |- webpack.config.js
  |- /dist
  |- /src
    |- index.js
    |- lib.js
  |- /node_modules

Chúng ta sẽ implement index.js và lib.js đều sử dụng hàm của lodash

index.js

import _ from 'lodash';

console.log(
 _.join(['Index', 'module', 'loaded!'], ' ')
);

lib.js

import _ from 'lodash';

console.log(
 _.join(['Lib', 'module', 'loaded!'], ' ')
);

webpack.config.js

const path = require('path'); const HTMLWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

module.exports = {
 entry: {
  index: './src/index.js',
  lib: './src/lib.js'
 },
 plugins: [
  new HTMLWebpackPlugin({
   title: 'Code Splitting'
  })
 ],
 output: {
  filename: '[name].bundle.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
};

Run webpack -d

Hash: 4f059d29eff6ead625f4
Version: webpack 4.4.1
Time: 905ms
Built at: 2018-4-4 01:01:03
     Asset    Size Chunks       Chunk Names
 index.bundle.js  1.36 MiB  index [emitted] index
 lib.bundle.js  1.36 MiB   lib [emitted] lib
   index.html 251 bytes     [emitted]

Như đã nói ở trên cách này có những tiềm ẩn rủi ro là:

 • index.bundle.js và lib.bundle.js đều sử dụng thư viện lodash và vì do nó là hai entry riêng biệt nên bọn nó không liên quan cũng như không biết thằng còn lại làm gì và cần gì? Nên ai cần cái gì thì import cái đó "chuyện anh anh làm chuyện tui tui làm" do đó 2 bundle đều import thư viện lodash, và đương nhiên cách này là không hề tốt chút nào nếu chúng ta không cẩn thận...
 • Nên nếu muốn làm manual như cách này, tốt nhất chỉ nên có một entry nhận import và các entry khác chỉ import từ entry lib này. Ví dụ lib.js sẽ export lodash và index.js sẽ import cái này để xài, nhưng như vậy là không hay tẹo nào, nói chung khá là không thoải mái vì "ta thích gì ở đâu thì ta import vào xài không cần phải phụ thuộc thằng nào đã export expiet gì chưa?".
 • Cách này manual nên đương nhiên nó sẽ không linh hoạt để phân chia code một cách tự động.

Và để giải quyết vấn đề của entry point chúng ta sẽ áp dụng Prevent duplication bằng cách dùng CommonsChunkPlugin 
https://webpack.js.org/plugins/commons-chunk-plugin/

Prevent Duplication

CommonChunkPlugin cho phép chúng ta extract ra những hàm, thư viện,... chung vào một entry nào đó hoặc đưa ra 1 chunk mới nào đó. Sử dụng nó để hủy sự trùng lắp trong việc sử dụng thư viện lodash.

Thêm CommonChunkPlugin vào phần plugins.

webpack.config.js

const path = require('path');
const webpack = require('webpack');
const HTMLWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

module.exports = {
 entry: {
  index: './src/index.js',
  lib: './src/lib.js'
 },
 plugins: [
  new HTMLWebpackPlugin({
   title: 'Code Splitting'
  }),
  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
   name: 'common'
  })
 ],
 output: {
  filename: '[name].bundle.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
};

Run thử nào webpack -d

Với CommonsChunkPlugin chúng ta thấy sự trùng lặp trong việc gọi thư viện lodash trong index.js và lib.js đã được giải quyết bằng việc tạo ra một bundle mới gọi là common, và hai enties của chúng ta đã gọi thư viện lodash trực tiếp từ module common này.

Hash: 70a59f8d46ff12575481
Version: webpack 2.6.1
Time: 510ms
      Asset    Size Chunks          Chunk Names
 index.bundle.js 665 bytes    0 [emitted]     index
 lib.bundle.js 537 bytes    1 [emitted]     lib
 common.bundle.js   547 kB    2 [emitted] [big] common

Chú ý: từ webpack version 4 thì webpack đã remove plugin CommonsChunkPlugin thay vào đó là optimization.splitChunks, nếu bạn nào bắt đầu sử dụng Webpack ngay thời điểm (version 4) này thì follow theo cách này. Theo như tài liệu của webpack thì optimization.splitChunks có nhiều điểm cải tiến hơn CommonsChunkPlugin là:

 1. Ít sinh ra code hơn
 2. Cache tốt hơn
 3. Chia nhỏ common chunk hơn => download ít và nhẹ hơn

Bấy giờ chúng ta thêm một file mới là another.js, sau đó cài đặt jquery và sử dụng nó trong cả index.js và another.js

npm i jquery -D
touch src/another.js

another.js

import * as $ from 'jquery';

$('body')
  .append($('').text('from another'));

index.js

import _ from 'lodash';
import * as $ from 'jquery';

console.log(
 _.join(['Index', 'module', 'loaded!'], ' ')
);

$('body')
  .append($('').text('from index'));

Update lại webpack.config.js

const path = require('path');
const HTMLWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

module.exports = {
  entry: {
    index: './src/index.js',
    lib: './src/lib.js',
    another: './src/another.js',
  },
  plugins: [
    new HTMLWebpackPlugin({
      title: 'Code Splitting'
    })
  ],
  optimization: {
    splitChunks: {
      chunks: 'all'
    }
  },
  output: {
    filename: '[name].bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist')
  }
};

Run webpack -p

Hash: e87b2ac1bbf030a2de33
Version: webpack 4.4.1
Time: 7157ms
Built at: 2018-4-4 15:02:42
             Asset    Size Chunks       Chunk Names
vendors~another~index.bundle.js  85.2 KiB    0 [emitted] vendors~another~index
  vendors~index~lib.bundle.js  69.3 KiB    1 [emitted] vendors~index~lib
       another.bundle.js  1.15 KiB    2 [emitted] another
         lib.bundle.js  1.16 KiB    3 [emitted] lib
        index.bundle.js  1.22 KiB    4 [emitted] index
           index.html 467 bytes     [emitted]

Chúng ta thấy các nó chia nhỏ các common chunk ra:

 1. vendors~another~index.bundle.jsindex.js và another.js sẽ dùng chung, nó chứa source của jquery
 2. vendors~index~lib.bundle.jsindex.js và lib.js dùng chung, chứa source của lodash

Rõ ràng ở mức này việc chia nhỏ code của dự án chúng ta như thế này tưởng đối có thể sử dụng được, nhưng với những dự án lớn hơn, phức tạp hơn cũng như cần sự linh động của việc chia code hơn chúng ta sẽ đi tới phần cuối cùng.

Dynamic Imports

Theo như spec của webpack thì họ support hai kỹ thuật tương tự nhau để chia code tự động là:

 1. import() syntax dựa theo ECMAScript proposal (hàng ngoại nhập theo xu hướng thị trường) - support từ ver 2.xxx (xxx ko nhớ)
 2. require.ensure systax của webpack định nghĩa ra (hàng nội) - support từ ver1

sử dụng import()

Cập nhât lại các files

another.js

import _ from 'lodash';

export const join = function (arr) {
  return _.join(arr, ' ');
}

index.js

import $ from 'jquery';

$('body')
  .append($('

Chúng ta sẽ dùng jquery tạo một button và sau khi click button đó, thì sẽ tải module another.jsvà kèm đó là lodash, sau đó sử dụng hàm join của lodash và execute

State của việc này sẽ là như thế này:

 1. load index.js và vendor của nó là vendor~index.js
 2. người dùng click button
 3. load another.bundle.js và vendors~another.bundle.js chứa source của lodash và sử dụng hàm join, sau đó tạo ra 1 thẻ  và append vào body.

webpack.config.js

const path = require('path');
const HTMLWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

module.exports = {
  entry: {
    index: './src/index.js',
  },
  plugins: [
    new HTMLWebpackPlugin({
      title: 'Code Splitting'
    })
  ],
  optimization: {
    splitChunks: {
      chunks: 'all'
    }
  },
  output: {
    filename: '[name].bundle.js',
    chunkFilename: '[name].bundle.js',// format name của bundle
    path: path.resolve(__dirname, 'dist')
  }
};

Run webpack -p

Version: webpack 4.4.1
Time: 933ms
Built at: 2018-4-4 17:54:13
          Asset    Size Chunks       Chunk Names
vendors~another.bundle.js  69.3 KiB    0 [emitted] vendors~another
    another.bundle.js 198 bytes    1 [emitted] another
 vendors~index.bundle.js  85.2 KiB    2 [emitted] vendors~index
     index.bundle.js  2.14 KiB    3 [emitted] index
        index.html 261 bytes     [emitted]

Các bạn có thể vào dist/index.html để chạy thử 

Trước khi click button


Sau khi click button


Browser hiển thị


Pass giải nén tài liệu (nếu có): getinsvn.com

BLACKFRIDAY - QUÀ TẶNG NGẤT NGÂY

© 2019 - Get Ins - Hệ Sinh Thái Học Tập Công Nghệ 4.0